Skip to main content
Projekt

Arkeologisk inventering av planeringsområdet längs Åbo ringväg E18 mellan Nådendal och Reso

I augusti – september 2015 gjorde vi en arkeologisk inventering av en sträcka på 9 kilometer längs Åbo ringvägslinje mellan Nådendal och Reso. I vägförbättringsprojektet undersöks inga nya väglinjer, utan olika slags anslutnings- m.fl lösningar som skulle kunna förminska trafikproblem. Den arkeologiska inventeringen syftade till att med hjälp av arkeologiska observationer samt historiska och kartografiska källor utforska om det fanns enligt fornminneslagen benämnda fasta fornlämningar i projektområdet. I inventeringen iakttogs både förhistoriska och historiska objekt.