was successfully added to your cart.

Category Archives: svenska_projekt

Arkeologisk inventering av planeringsområdet längs Åbo ringväg E18 mellan Nådendal och Reso

By | svenska_projekt | No Comments
I augusti – september 2015 gjorde vi en arkeologisk inventering av en sträcka på 9 kilometer längs Åbo ringvägslinje mellan Nådendal och Reso. I vägförbättringsprojektet undersöks inga nya väglinjer, utan olika slags anslutnings- m.fl lösningar som skulle kunna förminska trafikproblem. Den arkeologiska inventeringen syftade till att med hjälp av arkeologiska observationer samt historiska och kartografiska källor utforska om det fanns enligt fornminneslagen benämnda fasta fornlämningar i projektområdet. I inventeringen iakttogs både förhistoriska och historiska objekt.

Arkeologiska provgrävningar i Karhukvartetet, Björneborg

By | svenska_projekt | No Comments

Det har påbörjats ett bostadsbygge på tomten, där Porin Olut verkat,  och bryggeriets byggnader rivs i en hast. I kvarteret har legat delar av Björneborgs hospital och trivialskola på 1600-talet, och därför är området skyddat enligt lagen om fornminnen. I provgrävningarna som gjordes i juli undersöktes om det finns delar av byggnader och kulturskikt kvar att finna på tomten, som varit industritomt i 150 år.

Vi påbörjade arkologiska utgrävningar i kvarteret Björnen i Björneborg 10.8.2015 och arbetena pågick hela augusti månad. Syftet med undersökningarna är att utreda vad som bevarats av Björneborgs hospital, som nämns i skriftliga källor 1595. Björneborg brann 1640 och de äldsta kartorna som beskriver staden, är gjorda först under tiden efter branden. I september fortsätter utgrävningarna med analys av materialet och med rapportering. Ni kan följa utgrävningarna i Björneborg på Sigillums Facebook-sida.