was successfully added to your cart.

All posts by admin

Arkeologisk inventering av planeringsområdet längs Åbo ringväg E18 mellan Nådendal och Reso

By | svenska_projekt | No Comments
I augusti – september 2015 gjorde vi en arkeologisk inventering av en sträcka på 9 kilometer längs Åbo ringvägslinje mellan Nådendal och Reso. I vägförbättringsprojektet undersöks inga nya väglinjer, utan olika slags anslutnings- m.fl lösningar som skulle kunna förminska trafikproblem. Den arkeologiska inventeringen syftade till att med hjälp av arkeologiska observationer samt historiska och kartografiska källor utforska om det fanns enligt fornminneslagen benämnda fasta fornlämningar i projektområdet. I inventeringen iakttogs både förhistoriska och historiska objekt.

Arkeologiska provgrävningar i Karhukvartetet, Björneborg

By | svenska_projekt | No Comments

Det har påbörjats ett bostadsbygge på tomten, där Porin Olut verkat,  och bryggeriets byggnader rivs i en hast. I kvarteret har legat delar av Björneborgs hospital och trivialskola på 1600-talet, och därför är området skyddat enligt lagen om fornminnen. I provgrävningarna som gjordes i juli undersöktes om det finns delar av byggnader och kulturskikt kvar att finna på tomten, som varit industritomt i 150 år.

Vi påbörjade arkologiska utgrävningar i kvarteret Björnen i Björneborg 10.8.2015 och arbetena pågick hela augusti månad. Syftet med undersökningarna är att utreda vad som bevarats av Björneborgs hospital, som nämns i skriftliga källor 1595. Björneborg brann 1640 och de äldsta kartorna som beskriver staden, är gjorda först under tiden efter branden. I september fortsätter utgrävningarna med analys av materialet och med rapportering. Ni kan följa utgrävningarna i Björneborg på Sigillums Facebook-sida.

Erfaren stadsarkeolog börjar hos Sigillum

By | svenska_nyheter | No Comments

Arkeolog, FM Mika Ainasoja har valts till ny medlem i Sigillum. Mika har nästan 25 års erfarenhet av arkeologiska fältarbeten från olika tidsåldrar, stenåldern till järnåldern och den historiska tidens projekt ända till 1900-talet. De senaste 15 åren har han i huvudsak arbetat med de stadsarkeologiska fältprojekten i Åbo, av vilka han lett ett antal. Åren 2013-2015 arbetade han som stadsarkeolog i Lahtis torggrävningar och tillhörande efterarbeten. Mika som är intresserad av språk och olika kulturer, har erfarenhet av utgrävningar också från en keltisk fustes gravfält Tyskland, svenska Norrbottens Gammelstads kyrkstads utgrävningar samt av slottsberg och stenålder i Litauen. Mika börjar sitt arbete hos Sigillum vid de stadsarkeologiska utgrävningarna i Björneborg 10.8.2015

Vår arkeologiska proffspool får en ny medlem

By | svenska_nyheter | No Comments

FM, arkeolog Hanna-Maria Pellinen, har valts till ny medlem i Sigillum. Hanna-Maria är en väldigt erfaren och skicklig forskare med 15 års erfarenhet av olika slags arkeologiska fältuppgifter. Hon har utfört undersökningar i många sorters projekt från olika tider: stenåldern ända till den historiska tiden. Under sitt doktorandarbete har hon den senaste tiden fördjupat sig speciellt i den historiska tidens landsbygd. Hon har också producerat utställingar, agerat som utställingskonsult samt lärare inom arkeologi och redigerat flera publikationer inom detta fack.